NA WYNAJEM

0% prowizji od najemcy i kupującego

apartamenty nowe wynajem mieszkan krakow, apartamenty nowe, wytnajem mieszkan krakow, wynajem mieszkan w krakowie, mieszkania do wynajecia krakow, wynajem krakow, zarzadzanie mieszkaniami krakow

 


apartamenty nowe wynajem mieszkan krakow, apartamenty nowe, wytnajem mieszkan krakow, wynajem mieszkan w krakowie, mieszkania do wynajecia krakow, wynajem krakow, zarzadzanie mieszkaniami krakow

NA SPRZEDAŻ 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Apartamenty Nowe, Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty Nowe Valeriya Kutyryova z siedzibą w Krakowie przy ul. Mały Płaszów 14 /14, 30-720 Kraków
 2. Dane kontaktowe firmy : e-mail: office@apartamentynowe.com, tel. + 48 511 185 726, adres korespondencyjny ul. Mały Płaszów 14 /14, 30-720, Kraków;
 3. Posiadamy Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość, usługę pośrednictwa, zarządzania), za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzu kontaktowego, portalu branżowego z ogłoszeniami (np. otodom.pl / olx.pl,) strony internetowej www.apartamentynowe.com , telefonu lub osobistego kontaktu;
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy pośrednictwa. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. Na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;
 7. Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Administratora, podmiotom wspierającym w świadczeniu usług, które zapewniają usługi: płatnicze, księgowe, fotograficzne, notarialne, architektoniczne, świadczone przez zewnętrzne firmy. Innym pośrednikom współpracującym z Administratorem oraz innym podmiotom partnerskim biorącym udział w realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomością.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 11. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 12. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, numer telefonu, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny, obywatelstwo;
 13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi;
 14. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie
 15. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Jeśli chce Pani /Pan wycofać zgodę na przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych prosimy wysłać prośbę o usunięcie na adres office@apartamentynowe.com z adresu którym Pani/Pan posługiwał się do kontaktu z nami.